[:pl]Obywatele Ukrainy wjeżdżają do UE bez wizy[:]

[:pl]Od 11 czerwca 2017 r., obywatele Ukrainy mogą dostać się na teren Unii Europejskiej bez wizy. Do wjazdu wystarczy paszport biometryczny i spełnienie warunków wjazdu określonych w przepisach strefy Schengen. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Oprócz okazania paszportu biometrycznego, obywatel Ukrainy musi podać cel i warunki swojego pobytu w UE. Musi też dysponować potrzebnymi środkami. Ruch bezwizowy nie dotyczy osób, którym już raz odmówiono wjazdu, lub które stanowią zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pobyt krajach Unii bez wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wliczają się do tego także poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również te sprzed 11 czerwca).

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą podjąć pracę na terytorium Polski. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

W szczególnej sytuacji będą osoby, które złożyły do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Mają one w paszporcie tak zwaną stampilę, która upoważnia je do pobytu w Polsce, ale nie do przekroczenia granicy. Jeśli w trakcie postępowania o zezwolenie na pobyt wrócą na Ukrainę, np. aby odwiedzić rodzinę, to przy ponownym wjeździe do Polski obejmą ich te same zasady co wszystkich. Muszą mieć paszport biometryczny, podać cel i warunki pobytu oraz dysponować odpowiednimi środkami.

Ważne jest, że 90-dniowy okres pobytu bez wizy jest liczony w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy dobiegnie on końca, osoba czekająca na zezwolenie na pobyt płynnie przejdzie na uprawnienia, które wynikają z posiadania stampili. Oznacza to też, że jeśli taka osoba będzie chciała ponownie wjechać do Polski po wizycie na Ukrainie, może okazać się, że wyczerpała już limit 90 dni w 180-dniowym okresie. W takim wypadku będzie ona potrzebowała wizy długoterminowej.

Obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy to konsekwencja wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.)

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16173,Obywatele-Ukrainy-wjezdzaja-do-UE-bez-wizy.html[:]